Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 1, im. Kubusia Puchatka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT

Przedszkola Nr 1 w Sławnie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Przedszkole Nr 1 w Sławnie, zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.).

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

 3. Uchwały Nr XXVIII/167/2008 Rady Miasta w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2008r.

  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkola Miejskie w Sławnie celem przekształcenia w jednostki budżetowe.

 4. Uchwały Nr XXVIII/166/2008 Rady Miasta w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Sławno.

 5. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Samorząd Miasta Sławna.

 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której nazwa brzmi:

Przedszkole Nr 1

im. Kubusia Puchatka

ul. Wojska Polskiego 2

76-100 Sławno

 

3. Przedszkole posiada i posługuje się znakiem firmowym oraz hymnem.

§ 3

 

1.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do placówki przedszkolnej dziecka upośledzonego fizycznie i psychicznie nie wymagającego odrębnej pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej : przewiduje się tworzenie oddziałów integracyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 2. Celem przedszkola jest:

 1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 2. stymulowanie rozwoju wychowanka,

 3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

 4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

 5. przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej,

 6. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 1. Do zadań przedszkola należy w szczególności:

 1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

 3. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

 4. integrowanie treści edukacyjnych,

 5. wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne,

 6. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

 7. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

 8. współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

 9. organizacja opieki dzieciom specjalnej troski, uczęszczającymi do przedszkola.

 

§ 5

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 4. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

 2. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 3. Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy.

 4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 6

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 3. Przedszkole jest pięciooddziałowe.

 

§ 7

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 2. Nauczyciele realizują zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze na podstawie:

 1. podstawy programowej opracowanej przez MEN,

 2. programu wychowania w przedszkolu wybranego przez nauczyciela lub innych programów autorskich opracowanych samodzielnie.

 1. Wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wyrażonej w formie uchwały.

 

§ 8

 

 1. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 4. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz organ nadzoru pedagogicznego, zatwierdza organ prowadzący.

 5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu organizacyjnym, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 6. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników,

 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole,

 4. terminy przerw w pracy przedszkola.

 

7.Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska i określany jest na nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 10 godzin dziennie.

8.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w sezonie letnim, ustalonej z organem prowadzącym.

9.Przerwa wakacyjna wykorzystywana jest na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych .

10.Dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone odpowiednio do zmniejszonej liczby wychowanków. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

11.Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi, przy zmniejszonej liczbie wychowanków, pozostają do dyspozycji dyrektora realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.

12.Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej.

13.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia przedstawiony przez dyrektora Radzie Pedagogicznej.

14.Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz oczekiwania rodziców i jest dostosowany do założeń programowych.

15.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

16.Ramowy rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w danym dniu.

17. Zalecany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

 

§ 9

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 3. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. nauka języka obcego, zajęcia taneczne, nauka religii itp.). Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

 3. Opłatę za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową ponoszą w całości rodzice.

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczycielka opiekowała się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 11

 

Kierunkiem działania i doskonalenia pracy nauczycielek będą działania nowatorskie zaakceptowane przez radę pedagogiczną, zalecenia nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole.

 

§ 12

 

Przedszkole współdziała z nauczycielem doradcą metodycznym w zakresie ustawicznego doskonalenia działalności pedagogicznej przedszkola.

 

§ 13

 

 1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole może być placówką eksperymentalną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

 

§ 15

 

1. Dyrektora powołuje organ prowadzący zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela we współdziałaniu z radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz inne zadania wynikające ze szczegółowego zakresu czynności dyrektora.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. koordynuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

 4. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały lub je wstrzymuje w przypadku gdy są niezgodne z przepisami prawa,

 5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 6. systematycznie zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

 7. wydaje zarządzenia wewnętrzne,

 8. może w porozumieniu z radą pedagogiczną powołać zespół kierowniczy, który jest organem doradczym. W skład zespołu kierowniczego wchodzi dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 10. Dopuszcza do realizacji programy realizowane w danym roku szkolnym przez nauczycieli

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami

 1. Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów placówki,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 4. programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli poszczególnych grup

 

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany i uchwala statut oraz zachodzące w nim zmiany.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 2. Rada rodziców jest społecznie działającą reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola działającą na rzecz placówki.

 

 1. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń do ustawy.

 2. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli z każdej grupy wiekowej wybranych na pierwszych, organizacyjnych, zebraniach grupowych w każdym, nowym roku szkolnym

 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 4. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 1. współudział w bieżącym programowaniu pracy przedszkola,

 2. pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola,

 3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym

 4. w celu wspierania działań przedszkola, gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

 5. wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki

 6. wyrażanie opinii dotyczącej pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

  18. Organy przedszkola współdziałają ze sobą mając na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

19.Organy przedszkola dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

20 Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

21. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci, a w szczególności:

 1. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 2. rodzice mają prawo znać zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych poszczególnych oddziałów.

22. Prawa i obowiązki rodziców zostały zawarte w planie wychowawczym przedszkola.

23. Formy współpracy przedszkola z rodzicami to w szczególności:

 1. spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne, wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących na wniosek rodziców lub nauczycieli, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

 3. kąciki dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

W przedszkolu powołuje się dyrektora, zatrudnia się nauczycieli w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracowników administracji i obsługi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb.

 

 

 

§ 17

 

 1. Liczbę pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania oraz warunki pracy poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom określony zakres obowiązków.

 

§ 18

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 2. Upoważnia się dyrektora przedszkola do wydawania zarządzeń dotyczących organizacji i bezpieczeństwa pracy placówki.

 3. W zależności od stopnia organizacyjnego placówki, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola lub inne stanowiska kierownicze.

 4. W przedszkolu do czterech oddziałów, dyrektora (podczas jego nieobecności w placówce), może zastępować, wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną, nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

 5. Do zadań nauczyciela zastępującego dyrektora należy w szczególności:

 1. zastępowanie dyrektora w przypadkach jego nieobecności, a więc pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu oraz zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu pracy.

 2. pomoc dyrektorowi we wszelkich działaniach wynikających z przepisów szczególnych.

 

§ 19

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

 1. ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków w czasie ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem,

 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z wybranymi programami oraz odpowiedzialność za jej jakość,

 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności oraz zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

 4. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

 5. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości,

 6. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego,

 7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 8. objęcie obserwacją wszystkich dzieci w oddziale co najmniej trzy razy w roku, rejestrowanie spostrzeżeń w arkuszach obserwacji, gromadzenie dokumentacji dotyczącej obserwacji w indywidualnych teczkach dzieci,

 9. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz innymi służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

 10. planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 11. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 12. przekazywanie rodzicom informacji z realizacji zadań pedagogicznych na tablicach grupowych,

 13. współuczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu mierzenia jakości pracy przedszkola,

 14. prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 15. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 16. branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.

 17. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

 18. nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, stosować maści, itp.

 19. przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 20. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6 - letnich

 

3. Nauczyciel służbowo odpowiada przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych oraz realizuje zadania zlecone przez dyrektora placówki a wynikające z jej bieżącej działalności.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego zadaniem jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dzieckiem , w szczególności: 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój

 2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie

 3. planowanie i organizowanie z dziećmi i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące grupę

 4. współdziałanie z nauczycielami pracującymi w jego grupie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu dzieci, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /zarówno dzieciom szczególnie uzdolnionym jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/. 

 5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci,  współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia grupy i przedszkola.

 6. prowadzenie dokumentacji danego oddziału poprzez  dokonywanie wpisów danych osobowych dzieci do dziennika, stałe kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli

 7. prowadzenie dokumentacji wychowawcy (plan wychowawczy, scenariusze zebrań z rodzicami)

 8. współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

 

§ 20

 

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

 1. bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

 2. organizacja żywienia,

 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i otoczeniu przedszkola,

 4. utrzymywanie we właściwym stanie używalności sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,

 5. współdziałanie w procesie wychowawczo - dydaktycznym i innych zadaniach przedszkola.

 6. Prowadzenie spraw kadrowych, socjalnych, bhp pracowników przedszkolach

 7. prowadzenie spraw księgowych placówki

 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor i znajduje się on w aktach osobowych poszczególnych pracowników placówki.

§ 21

 

1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – gospodarczych

w przedszkolu. Do jego obowiązków należy:

 1. organizowanie żywienia w placówce zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie

 2. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola

 3. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu (konserwacja i remonty)

 4. zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki chemiczne

 5. dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych

 6. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom

 7. sporządzanie jadłospisów,

 8. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, w razie potrzeb w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców

 9. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce

2. Robotnik prac lekkich zobowiązany jest:

1) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,

2) raz w miesiącu czyścić okna i stolarkę w przydzielonych pomieszczeniach

3) podawać dzieciom posiłki

 1. sprzątać przydzielone pomieszczenia, po remontach bieżących i generalnych

  doprowadzać wszystkie pomieszczenia do stanu używalności

5) utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym powierzony sprzęt,

6 prać firany, ręczniki używane w przedszkolu, wykonywać prace związane z prasowaniem

7) otaczać wychowanków troskliwą opieką, czuwać nad bezpieczeństwem dzieci,

8)wspólnie pracować z nauczycielem nad nauką nawyków higienicznych, kulturalnych

i porządkowych u dzieci

9) pomagać dzieciom:

-w ubieraniu i rozbieraniu

-przy korzystaniu z toalety, myciu się,

-w trakcie posiłków i niektórych zajęć i zabaw

 1. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce

4. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest

1)Otaczać wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.

2)Współpracować z nauczycielką nad wyrabianiem nawyków higienicznych, kulturalnych i porządkowych.

3)Pomagać nauczycielkom w prowadzeniu pracy dydaktycznej.

4)Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się.

5)Opiekować się dziećmi w czasie spacerów i wycieczek.

6)Pomagać przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.

7)Zmieniać pampersy oraz pielęgnować dzieci, które nie potrafią samodzielnie korzystać z toalety.

8)Brać udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć.

9) Brać udział w dekorowaniu sal

 

4. Kucharka zobowiązana jest:

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe zgodne z obowiązującymi normami posiłki

 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie, prowadzić magazyn podręczny

 3. utrzymywać w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dbać o higienę pomieszczeń kuchennych

 4. brać udział w ustalaniu jadłospisów

 5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

5. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków

 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia kuchni i magazynów

6. Konserwator zobowiązany jest:

 1. pomagać intendentowi w przynoszeniu zakupionych towarów do placówki

 2. utrzymywać w należytym porządku oraz pielęgnować roślinność w ogrodzie przedszkolnym

 3. dbać o stan techniczny urządzeń, dokonywać bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu

 4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki, a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

7. Księgowa odpowiedzialna jest za:

1) sprawowanie funkcji kontrolnej nad działalnością finansowo -gospodarczą zakładu polegającą na badaniu prawidłowości o rzetelności dokonywanych operacji

2) prawidłowe dokonywanie dowodów finansowych, właściwy obieg tych dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej

 • 3) przestrzeganie zasad racjonalnego i celowego dokonywania wydatków

  4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie kasy, ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych

  5) właściwe, terminowe i rzetelne załatwianie spraw obywateli i pracowników

  6) prowadzenie dokumentacji zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt

  7) przestrzeganie dyscypliny pracy

  8) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej

  9)wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów zleconych przez dyrektora

 

8. Specjalista do spraw kadr odpowiedzialny jest za:

1) spowodowanie szkody materialnej nienależytym wykonaniem obowiązków służbowych

2) powierzone druki ścisłego zarachowania ( czeki, kwitariusze przychodowe itp.)

3) właściwe, terminowe, rzetelne załatwianie spraw pracowniczych wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce przedszkolnej

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej

5) realizowanie powierzonych zadań

6) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów zleconych przez dyrektora

 

§ 22

 

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy odpowiedzialni są za zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom pozostawionym pod opieką przedszkola

 1. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

 2. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki i zawiadomić dyrektora ( w szczególnych okolicznościach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.

 3. Nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora (w szczególnych okolicznościach policję) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci

 4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła (drugi nauczyciel, woźna oddziałowy, rodzic lub inny kompetentny pracownik przedszkola),

 5. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „Karta wycieczki”. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola . Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym...” – podpisanego przez rodzica na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu

 6. Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział

 7. Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci

 8. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

 9. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich - wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka.

 10. w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

 11. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszy dziecku.

 12. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

 13. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego

 14. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia - w każdym roku ubezpieczane są dzieci za zgodą i na koszt rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków w uzgodnionej przez nich firmie ubezpieczeniowej

 

§ 23

 

Zasady zatrudnienia i wynagradzanie nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

V.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 24

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko w wieku 6-ciu lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka.

 3. W indywidualnych przypadkach, przyjmując pewną tolerancję, dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku życia.

 

§ 25

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

 2. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną do spraw przyjęć dzieci do przedszkola.

 3. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 1. dzieci 6- letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 2. dzieci 5 – letnie mające prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

 3. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

 4. dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 5. dzieci z rodzin zastępczych,

 6. dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo

 7. dzieci rodziców pracujących

 8. dzieci z rodzin wielodzietnych

 9. dzieci z terenu Gminy Sławno w przypadku występowania wolnych miejsc w przedszkolu.

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby miejsc.

 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

§ 26

 

1. Dzieci w przedszkolu są grupowane według zbliżonego wieku.

2.Dzieci korzystają z posiłków, a ich ilość zależy od czasu pobytu w placówce w ciągu dnia.

3.Dzieci 6-letnie w oddziałach 5-cio godzinnych mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w przedszkolu na wniosek rodziców.

 

 

 

 

 

 

§ 27

 

1.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. bezpieczeństwa,

 3. opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 4. ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

 5. życzliwego i podmiotowego traktowania,

 6. szacunku dla wszystkich jego potrzeb i akceptacji jego osoby,

 7. aktywności,

 8. indywidualizacji,

 9. rozwijania zainteresowań i talentu,

 10. organizowania życia społecznego,

 11. integracji.

2.Szczegółowe prawa i obowiązki dziecka znajdują się w planie wychowawczym przedszkola.

§ 28

 

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom realizując zadania określone w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, ogród przedszkolny, miejsca spacerów i wycieczek),

 2. dbanie przez wszystkich pracowników o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu,

 3. zapewnienie opieki nie mniej niż dwie osoby dorosłe w czasie zajęć poza przedszkolem.

 4. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola organizowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem

 

§ 29

 

W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby upoważnione przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

§ 30

 

1.Rodzice powinni informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

2.W przypadku choroby zakaźnej wychowanka jego rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3. Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym wszystkich rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązkach, tzn. o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

 

§ 31

 

1. Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

 1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

 2. rodzice nie uregulowali odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres powyżej 2-ch miesięcy,

 3. rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

 

§ 32

 

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2, lub 3 posiłków.

2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

3.Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców (prawnych opiekunów).

4.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.

5.Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów administracyjno- rzeczowych.

6.Rodzice wychowanków wnoszą odpłatność za świadczone usługi w wysokości rzeczywistych, aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

7.Wysokość opłat za świadczone usługi – opłatę miesięczną, ustala organ prowadzący, koszt wyżywienia – stawkę żywieniową ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców

8.Opłaty naliczane są przez intendenta przez intendentkę i podane do wiadomości rodziców. Rodzice dokonują wpłat należności na konto bankowe jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe wpłaty pobierane są odsetki ustawowe.

 

 1. DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 33

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

 1. dydaktyczno - wychowawczej,

 2. administracyjnej,

 3. gospodarczej i finansowej,

 4. innej wynikającej z potrzeb placówki.

§ 34

 

Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 36

 

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. wywieszanie statutu na tablicy ogłoszeń

 2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 37

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Paszkiewicz 06-12-2010 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2010 13:20