Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 1, im. Kubusia Puchatka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin naboru

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Dyrektora Przedszkola nr 1, im. Kubusia Puchatka z dnia 28 lutego 2011

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ MIASTO SŁAWNO


 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty( Dz. U. z 1991r, nr 95, poz. 425

  z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły ( Dz. U. z 2001r., nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 3. Rozporzadzenie MEN z dn. 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do publicznych szkół i przedszkoli oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

 4. Statut przedszkola

§ 1


 

Rekrutacja dzieci do Przedszkoli w Sławnie, zwanych dalej „ Przedszkolami”, dokonywana jest zgodnie z przepisami statutu przedszkola oraz według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

§2


 

1. Do Przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Sławno. Do Przedszkola nr 4 im. Krasnala Halabały w Sławnie przyjmowane są również dzieci w wieku 1-3 lat .

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.


 

3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. od 1 marca do 31 marca danego roku – wydawanie i przyjmowanie przez przedszkole kart zgłoszenia

 2. od 1 kwietnia do 14 kwietnia danego roku – rozpatrywanie przez Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną złożonych kart, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1

 1. 15 kwietnia danego roku - wywieszenie na tablicach informacyjnych przedszkoli imiennych listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych:

  a) 15 kwietnia danego roku listy dzieci z terenu miasta Sławno

  b) 11 maja danego roku listy dzieci z terenu gminy Sławno oraz innych gmin

  1. do 22 kwietnia danego roku - składanie odwołań do dyrektora przedszkola

  2. do 6 maja danego roku - rozpatrzenie odwołań przez dyrektora i udzielenie informacji odwołującym się.


 

4. Jeżeli koniec terminów określonych w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w najbliższy następny dzień powszedni.

§3


 

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor bez rozpatrywania kart przez Komisję Rekrutacyjną

2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której

wchodzą :

1) Dyrektor Przedszkola – jako przewodniczący Komisji

2) 1 przedstawiciel Rady Rodziców - członek

 1. 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje rekrutacji dzieci zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów , statutu oraz niniejszego Regulaminu .


 

§ 4

 1. Kwalifikacje do Przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 oraz do oddziału 5 – cio godzinnego zorganizowanego w szkole podstawowej, przeprowadzać będzie Międzyprzedszkolna Komisja Rekrutacyjna składająca się z Komisji Rekrutacyjnych powołanych przez dyrektorów każdego z przedszkoli.

 2. Funkcję koordynatora Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej pełnić będzie dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka , który zobowiązany jest między innymi do:

  1) zapewniania warunków organizacyjno -administracyjnym dla pracy komisji ,

  2)zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminach jej posiedzeń .

 3. Przepis §2 ust.3 stosuje się odpowiednio .

 4. Międzyprzedszkolna Komisja Rekrutacyjna kończy pracę po sporządzeniu list dzieci przyjętych oraz dzieci nieprzyjętych – która będzie listą rezerwowa .

 5. W przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji przez Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną , dalszą rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna danego przedszkola lub dyrektor przedszkola

  § 5

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci wg następującej kolejności:

  1) dzieci 6 letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

2) dzieci 5 letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

5) dzieci z rodzin zastępczych

6)dzieci obojga rodziców pracujących

7) dzieci z rodzin wychowujących więcej niż troje dzieci

8) dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym

2. W przypadku występowania wolnych miejsc, po zakończeniu rekrutacji we wszystkich przedszkolach, mogą być do nich przyjęte dzieci z terenu gminy Sławno oraz innych gmin


 

§ 6


 

1. Tryb pracy Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.


 

§ 7

 

 1. Nie zgłoszenie się zakwalifikowanego dziecka do Przedszkola w dniu 1 września danego roku szkolnego i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu pięciu dni roboczych skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola. Miejsce to zajmie kolejne dziecko z listy rezerwowej.

 2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny podpisują

  z dyrektorem przedszkola „ Umowę korzystania z usług przedszkola”

 4. Traci moc Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola nr 1 , im. Kubusia Puchatka

  w Sławnie z dnia 18 lutego 2010r

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2011r.

 

W załączniku znajduje się karta zgłoszenia dziecka. Wymagany Adobe Acrobat Reader.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Paszkiewicz 01-03-2011 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Paszkiewicz 01-03-2011 13:52